PLE ORDINARI A L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 14 03 19

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CORPORATIU DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2019
20.00 HORES

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.-

4.- HISENDA.-

4.1.- DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIONS EMESOS PEL SECRETARI INTERVENTOR.-

4.2.- APROVAR DELS RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT, RELATIVES A L’EXPEDIENT 2019/275.-

4.3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1/2019, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.-

4.4.- APROVACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE L’IMPORT DE LES FACTURES IMPAGADES A FULTON PER PART DE CABRERA SPORT, SA CORRESPONENTS AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA DE LA PISCINA, OCTUBRE- DESEMBRE (6È PAGAMENT) 2018.-

4.5.- APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS GRUP POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.-

5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.-

5.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE TURISME DE CABRERA DE MAR.-

6.- GOVERNACIÓ.-

6.1.- CREACIÓ DEL CONSELL D’INFRASTRUCTURES I MOBILITAT I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT.-

6.2.- CREACIÓ DEL CONSELL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA I APROVACIÓ INICIAL DEL REGALMENT DEL CONSELL DE CIVISME I CONVICÈNCIA CIUTADANA.-

7.- SERVEIS INTERNS.-

7.1.- APROVACIÓ DE L’ACORD COMPLEMENTARI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.-

7.2.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’’ALCALDIA NÚMERO 2019/58 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR PER L’ÚS I

GESTIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL D’ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER CONJUNTURAL, NO ESTRUCTURAL.-

8.- SERVEIS A LES PERSONES.-

8.1.- APROVACIÓ DEL SEGON PLA DE PREVENCIÓ D’ADDICCIONS 2018-2020.-

8.2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER A INCLOURE LES TARGETES D’IMPACTE SOCIAL.-

8.3.- CREACIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN I APROVACIÓ INICIAL DEL REGALMENT DEL CONSELL DE LA GENT GRAN.-

9.- OBRES I SERVEIS.-

9.1.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMNET DE VILASSAR DE MAR PER A LA CONTRACTACIÓ SERVEI PÚBLIC VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE CABRERA DE MAR, ANY 2019.-

10.- FESTES.-

10.1.- CREACIÓ DEL CONSELL DE FESTA MAJOR I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE FESTA MAJOR.-

11.- SOSTENIBILITAT.-

11.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE NETEJA DE PLATGES PER A L’ANY 2019.-

12.- URBANISME

12.1. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE FEBRER DE 2019 PEL QUAL ES VA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL CASTELL DE BURRIAC PER AL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC.-

13.- MOCIONS

13.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ÈQUIP DE GOVERN PER IMPULSAR MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS.-

14.- SOBREVINGUTS.-

15.- INFORME PRECS I PREGUNTES.-

Al final del Ple el públic pot fer una pregunta a qualsevol dels regidors sobre els temes tractats.